ประวัติความเป็นมา
UBA ผู้นำด้านแนวคิดใหม่ในการจัดการมลภาวะทางน้ำ

บริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (หรือ UBA) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากกลุ่มบุคคลผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และ วิทยาการความรู้ด้านการจัดการ
มลภาวะทางน้ำโดยเฉพาะ ด้วยทุนจดทะเบียนก่อตั้ง 40 ล้านบาท และวันนี้ UBA คือหนึ่งในผู้นำในการจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจรด้วยมาตรฐานระดับ
สากล ที่ให้บริการแก่ลูกค้าองค์การภาครัฐ และเอกชนของไทย

นโยบายในการจัดการ
เหตุผลที่ทำให้ UBA ได้รับความไว้วางใจให้เป็นพันธมิตรขององค์กรมากมายนั้น เกิดจากความมุ่งมั่นของเราที่ไม่ต้องการเป็นเพียงผู้จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่มีคุณภาพดีที่สุด แต่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับพันธมิตรของเรา และนั่นคือเหตุผลว่าทำไม UBAจึงเป็นบริษัทบริหารจัดการ
ระบบบำบัดและรวบรวมน้ำเสียรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองทั้งระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน ISO14001 และ OHSAS 18001

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (UBA) ในฐานะผู้ให้บริการงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพโดยได้จัดตั้งระบบการจัดการคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดนโยบายคุณภาพดังนี้

คุณภาพดี มุ่งมั่นพัฒนา ตอบสนองลูกค้า รักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพบริษัทได้จัดให้มีวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพดังนี้
1.คุณภาพของงานดี
2.พัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง
3.ลูกค้าพึงพอใจในบริการตามที่คาดหมายไว้
4.ปฏิบัติงานโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
5.การบริหารทรัพยากร (Resource Management)
6.กระบวนการในการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ (Product realization)
7.การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง (Measurement, analysis and improvement)

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (UBA) ในฐานะผู้ให้บริการงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย จึงมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยมีนโยบายดังนี้

1.UBA จะมุ่งมั่นในการป้องกัน เพื่อลดระดับความเสี่ยงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทโดย
1.1 ควบคุมไม่ให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ เนื่องจากการให้บริการของบริษัท โดยจะควบคุมให้เกิดมลภาวะ น้อยที่สุด
1.2 ควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อลดระดับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน

2.UBA จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบการจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท และจะพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด

3.UBA จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจะกำหนดแนวทางในการนำกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไปใช้กับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมการชี้บ่ง และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท

4.UBA จะมีการสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจะมีการฝึกอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะนำนโยบาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของบริษัทเผยแพร่แก่พนักงาน สังคม และชุมชน

5.UBA จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ ISO 14001 และ OHSAS 18001 โดยการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อยู่เสมอ รวมทั้งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง