กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ำที่ผู้ประกอบการควรรู้ (Thailand Water Pollution Laws

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจร กันอีกครั้งนะครับ วันนี้ ผมจะมาพูดถึง ความสำคัญและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ำ ซึ่งมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับ

จะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน สื่อและหลายๆหน่วยงานในสังคม ได้ให้ความสำคัญกับ การจัดการน้ำและน้ำเสีย มากขึ้น แต่ก็มีผู้ประกอบการอีกหลายแห่งที่ยังลักลอบนำน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดมาทิ้งหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สร้างความเสียหายต่อระบบสิ่งแวดลล้อม ชุมชนและสังคม รวมทั้งผลกระทบในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาใส่ใจและจริงจัง กับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการมลพิษทางน้ำ อย่างถูกวิธีและถูกกฎหมาย กันนะครับ จากข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากหลายๆหน่วยงาน สามารถสรุปได้ว่า

ปัจจุบัน ประเทศไทยของเรา มี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ำ ดังนี้

 1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
 2. กฏกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
 3. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
 4. กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
 5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดและขนาดโรงงาน การกำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกำหนดคุณสมบัติของผู้ดูแล ผู้ปฎิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผ็ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษพ.ศ.2545
 6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. ๒๕๕๐
 7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2551
 8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๔๗๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
 9. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานกรณีมีการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานพ.ศ.2546
 10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัด น้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550
 11. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550
 12. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
 13. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 14. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม พ.ศ. 2547
 15. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ให้มีค่าแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
 16. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
 17. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าปรับสำหรับการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
 18. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าปรับสำหรับการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงาน หรือนำขยะอุตสาหกรรมออกไปบำบัดหรือกำจัดโดยไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด พ.ศ.2548 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
 19. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำ โรงงาน
 20. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน พ.ศ.2547
 21. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘

ซึ่งกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ำและการบำบัดน้ำเสียอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆที่วางไว้ เผื่อป้องกันผลเสียและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในอนาคต

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ประกอบการท่านใด มีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาด้านการพัฒนาปรับปรุงหรือบริหารจัดการระบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายด้านการจัดการมลพิษทางน้ำ สามารถโทรมาขอคำปรึกษา จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย ของ ยูบีเอ ได้ที่เบอร์ 02-7893232 หรือที่ info@uba.co.th  เพราะเราเชื่อว่า การเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ย่อมมาจากการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ สุดท้ายนี้ ผม Dr.UBA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย แบบครบวงจร ต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันได้ใหม่ โอกาสหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

ข้อมูลประกอบบทความจาก : http://www2.diw.go.th/PIC/law_02.html

รูปประกอบจาก : http://www.utilities-me.com, http://www.globaltimes.cn, http://thelaw.tv, http://www.un-naturalgas.org