ต่อจากตอนที่แล้ว ก่อนจะรู้จักวิธีผลิตน้ำดีแบบต่างๆนั้น  เรามารู้จักคุณสมบัติพื้นฐานของน้ำก่อน เริ่มด้วยเราจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าน้ำบริสุทธิ์นั้นเป็นเพียงโมเลกุลที่ประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม ประกอบกันเป็น  H2O (2H2 + O2 à 2H2O) นอกจากนั้นสิ่งอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในน้ำ  ต้องถือว่าเป็นสิ่งเจือปนทั้งหมด  ซึ่งสิ่งเจือปนในน้ำนั้นจะมีอยู่ 3 สถานะ คือ ของแข็ง  ของเหลว  และ ก๊าซ สิ่งเจือปนในน้ำที่เป็นของแข็งจะประกอบไปด้วยสารแขวนลอยหรือตะกอนแขวนลอย  สาหร่าย และจุลินทรีย์  เป็นต้น

ส่วนของเหลวก็จะเป็นพวกสารละลายที่มีแร่ธาตุ  เกลือ  หรือสารประกอบต่างๆละลายอยู่ในน้ำ รวมทั้งพวกน้ำมัน  บางสภาวะแร่ธาตุ เกลือหรือสารประกอบต่างๆอาจจะแยกตัวออกมาเป็นของแข็งก็ได้  เช่น  พวกโลหะต่างๆที่อยู่ในสารละลายที่มีค่าความเป็นกรดหรือเป็นด่าง (ค่า pH) ค่าหนึ่งอาจจะละลายได้   แต่เมื่อค่า pH เปลี่ยนแปลงไปหรือลดลงจนถึงจุดๆหนึ่ง  โลหะบางส่วนอาจจะแยกตัวออกมาเป็นของแข็งตกตะกอนลงสู่ด้านล่างของภาชนะที่รองรับสารละลายนั้นได้  สารละลายที่มีโลหะหรือของแข็งส่วนที่ยังละลายน้ำอยู่ก็ยังถือว่าเป็นของเหลว  ส่วนโลหะที่ไม่ละลายเพราะเกินจุดอิ่มตัว ณ สภาวะขณะนั้นแล้วแยกตัวออกและตกตะกอนลงมาก็จะเป็นของแข็ง เป็นต้น  ซึ่งความสามารถในการละลายได้หรือ  Solubility ของสารเคมีแต่ละชนิดนั้นจะมีค่าที่ไม่เท่ากัน

ส่วนสิ่งที่เจือปนอยู่ในน้ำในรูปก๊าซ  ได้แก่  ก๊าซออกซิเจน  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  และก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น    [อ่านเพิ่มเติมได้ที่ link นี้ From : ความรู้พื้นฐานสำหรับการจัดการน้ำ.doc  http://www2.diw.go.th/km/water_more1.html]

ปริมาณสิ่งเจือปนอื่นๆในน้ำ จะถูกชี้วัดโดยพารามิเตอร์ต่างๆ  ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดออกมาเพื่อแบ่งเป็นค่าเกณฑ์มาตรฐานของน้ำชนิดต่างๆ เช่น เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม เกณฑ์คุณภาพน้ำบาดาล เป็นต้น

มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

คุณลักษณะ

ดัชนีคุณภาพน้ำ

หน่วย

ค่ามาตรฐาน
(เกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

ทางกายภาพ 1.สี (Colour)

ฮาเซนยูนิต(Hazen)

20

2.กลิ่น(Odour)

ไม่มีกลิ่น
(ไม่รวมกลิ่นคลอรีน)

3.ความขุ่น(Turbidity)

ซิลิกาสเกลยูนิต
(silica scale unit)

5

4.ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

6.5-8.5

ทางเคมี 5.ปริมาณสารทั้งหมด(Total Soilds)

มก./ล.

500

6.ความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness)
(คำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต)

มก./ล.

100

7.สารหนู (As)

มก./ล.

0.05

8.แบเรียม (Ba)

มก./ล.

1.0

9.แคดเมียม (Cd)

มก./ล.

0.005

10.คลอไรด์
(Cl, คำนวณเป็นคลอรีน)

มก./ล.

250

11.โครเมียม (Cr)

มก./ล.

0.05

12.ทองแดง (cu)

มก./ล.

1.0

13.เหล็ก (Fe)

มก./ล.

0.3

14.ตะกั่ว (Pb)

มก./ล.

0.05

15.แมงกานีส (Mn)

มก./ล.

0.05

16.ปรอท (Hg)

มก./ล.

0.002

17.ไนเตรต
(NO3-N, คำนวณเป็นไนโตรเจน)

มก./ล.

4.0

18.ฟีนอล (Phenols)

มก./ล.

0.001

19.ซิลิเนียม (Se)

มก./ล.

0.01

20.เงิน (Ag)

มก./ล.

0.05

21.ซัลเฟต (SO4)

มก./ล.

250

22.สังกะสี (Zn)

มก./ล.

5.0

23.ฟลูออไรด์ (F)
(คำนวณเป็นฟลูออรีน)

มก./ล.

1.5

24.อะลูมิเนียม

มก./ล.

0.2

25.เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate)

มก./ล.

0.2

26.ไซยาไนด์

มก./ล.

0.1

ทางบัคเตรี 27.โคลิฟอร์ม (Coliform)

เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.

2.2

28.อี.โคไล (E.Coli)

เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.

ตรวจไม่พบ

29.จุลินทรีย์ทำให้เกิดโรค(Disease-causing bacteria)

เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.

ตรวจไม่พบ

แหล่งที่มา

: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 157 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 24 กันยายน 2524 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ตีพิมพ์ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 61 ลงวันที่ 2 เมษายน 2534


สามารถเข้าไปดูมาตรฐานของคุณภาพน้ำเพิ่มเติมได้ที่   http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html

ส่วนคุณภาพน้ำประปาสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงค์นี้ www.mwa.co.th/ewt/mwa_inter/download/prd01/…/who2006.pdf

ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก

 http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html

www.mwa.co.th/ewt/mwa_inter/download/prd01/…/who2006.pdf

ขอขอบพระคุณรูปภาพจาก

http://www.kidsgeo.com/images/ocean-water.jpg

http://www.steripen.com/stuff/contentmgr/files/1/04f818904c231cf97a745f4a797ead0b/misc/water.jpg

http://www.k2oconsulting.com/images/industry-water-markets.gif

http://water.nationalacademies.org/images/treatment.jpg

http://isawwsymposium.com/wp-content/uploads/2012/01/clarifiers.jpg