วันนี้ Dr.UBA จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ คาร์บอนเครดิตให้ท่านผู้อ่าน ได้ติดตามกันนะคะ 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีโครงการใหม่ที่ได้รับการประกาศปริมาณคาร์บอนเครดิตอย่างเป็นทางการจากสหประชาชาติ (CERs) ได้แก่ โครงการไบโอแก๊สของบริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จ.กระบี่ โดยมีปริมาณคาร์บอนเครดิต 4,346 ตันคาร์บอนต่อปี ถือเป็นโครงการ CDM ลำดับ 3 ของไทยที่ได้รับ CERs ต่อจากโครงการเอที ไบโอพาวเวอร์ จำกัด จ.พิจิตร  และโครงการโคราช เวสทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จ.นครราชสีมาทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าโครงการทั้งหมดสามารถทำรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นปริมาณที่ลดก๊าซเรือนกระจกได้รวม 0.82 ล้านตันคาร์บอนต่อปี รวมทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ในการร่วมดำเนินกิจกรรมกับประชาคมโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

สำหรับภาพรวมโครงการ CDM ของไทย มีโครงการที่ได้รับหนังสือรับรองเป็นโครงการ CDM จาก อบก. (หรือ Letter of Approval :  LoA)  แล้วทั้งสิ้น 131 โครงการ โดย 84% เป็นโครงการประเภทชีวมวลและก๊าซชีวภาพ รองลงมาได้แก่กลุ่มพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ อาทิ ลม และแสงอาทิตย์ คิดเป็นปริมาณที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 8.16 ล้านตันต่อปีโดยจากโครงการทั้งหมดที่ได้รับ LoA แล้ว พบว่าได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองโครงการ CDM จากสหประชาชาติว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (UNFCCC) จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการได้ทั้งสิ้น 2.38 ล้านตันคาร์บอนต่อปี

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการพัฒนาโครงการ CDM ภายใต้พิธีสารเกียวโตยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประโยชน์และโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ CDM พพ.ได้จัดทำคู่มือการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ภาคพลังงานขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโครงการ CDM โดยแสดงข้อมูลหลักเกณฑ์และลักษณะโครงการที่จะเข้าข่ายเป็นโครงการ CDM ขั้นตอนการดำเนินโครงการและตัวอย่างของโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ CDM แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dede.go.th หรือติดต่อขอรับคู่มือได้ที่ศูนย์บริการวิชาการพลังงานทดแทน โทร. 0-2224-7373

ขอขอบคุณ

บทความและรูปประกอบจาก :

http://images.thaiza.com/34/34_20091130112239..jpg

http://www.carbonstreamafrica.com/wp-content/uploads/2008/11/gras-field2.jpg

http://www.abogadosydemandas.com.ar/ambiental/estudiog.jpg

http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/055/559/large_30330.jpg?1285564365

http://img.ryt9.com/img/thumb/ryt9.com/420×0/5e/iqe0232cc96798bc3a8684f61361d31f63.jpg

Advertisements