น้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม กับ ก๊าซชีวภาพ คือเรื่องที่วันนี้ Dr.UBA จะนำเสนอให้ท่านผู้อ่าน ได้ติดตามกันนะค่ะ ในปัจจุบันกิจการ อุตสาหกรรมในประเทศไทย มีการใช้น้ำประมาณ 2 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมี โรงงานที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ จำนวนมากขึ้นทุกปี ซึ่งทั้งนี้พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย ในระดับรุนแรงนั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็น อุตสาหกรรมการเกษตร อันได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรกรรม เป็นต้น

น้ำเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียประเภทอินทรีย์ และจำเป็นต้องบำบัดโดยระบบชีวภาพ ซึ่งแบ่งเป็นแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ ในส่วนของการบำบัดโดยไม่ใช้อากาศนั้นจะมีผลิตผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือก๊าซมีเธนในปริมาณต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับ ลักษณะน้ำเสีย นั้น ๆ ก๊าซมีเธนนี้สามารถติดไฟได้ ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้เป็น พลังงานทดแทน ได้

ด้วยเหตุนี้ถ้าสามารถ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำ ก๊าซชีวภาพ มาใช้เป็น เชื้อเพลิงทดแทนในโรงงาน ก็จะสามารถ ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในเชิงพาณิชย์ เป็นการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประโยชน์และลดปัญหามลภาวะได้อีกด้วย การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ต้องพิจารณาว่าน้ำเสียมีคุณสมบัติและปริมาณเหมาะสมที่จะผลิตก๊าซชีวภาพหรือไม่ และต้องพิจารณาด้วยว่าก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ทดแทนพลังงานในกระบวนการผลิตได้มากน้อยเพียงไร โดยปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนผ่าน โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน http://www.dede.go.th/dede นะค่ะ

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ประกอบการท่านใด สนใจ เรื่อง การทำระบบเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ สามารถ โทรมาสอบถาม และขอรับบริการ จากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไบโอแก๊ส ได้ที่ UBA The Excellence Biogas Consulting Center  โทร. 02-7893232 ค่ะ แล้วพบกันใหม่ บทความหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีคะ

ขอขอบคุณ

บทความจาก : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน http://www.dede.go.th/dede

รูปประกอบจาก : 

http://61.19.246.165/~energy/energy-methane.php

http://enviroireland.com/wp-content/uploads/2010/10/AlfagyBiogasFermenter.jpg

http://www.positioningmag.com/vaf/pictures/508/50893n_L.jpg

http://www.greenenergynet.net/tec_Theory%20of%20Biogas.html

http://dbdh.dk/images/uploads/historiedansk/assens-wood.jpg

http://file.siam2web.com/sahatpr//2010529_40995.jpg