บริษัทยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) บริษัทชั้นนำด้านการให้บริการด้านการจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจร ได้รับรางวัลชมเชย สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 สาขา ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งรางวัลสุดยอด SMEs National Award ในครั้งนี้ มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร 2. การวางแผนการดำเนินธุรกิจ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 6. การจัดการกระบวนการ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ จากผลรางวัลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ารางวัลที่ UBA ได้รับสะท้อนถึงคุณภาพในการให้บริการด้านธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นสืบไป เพราะเราคือผู้นำด้านการให้บริการธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมแบบครบวงจร


บริษัทยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ ได้รับรางวัลชมเชย สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 ใน สาขา ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 UBA นวัตกรรมสร้างคุณค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Advertisements