การดำเนินการด้าน CDM ในประเทศไทย

สวัสดีครับเพื่อนๆ กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้าง วันคริสต์มาสที่ผ่านมาไปฉลองที่ไหนกันมาครับ แวะมาบอกเล่าให้เราฟังได้ที่ Facebook ของเรานะครับ สำหรับสัปดาห์สุดท้าย ปลายปีแบบนี้ ทาง Blog ของเราก็จะขอปิดท้ายด้วยบทความเรื่อง CDM ด้วยการสรุป การดำเนินการด้าน CDM ในประเทศไทย ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับ หลังจากที่ผม Dr.UBA ได้นำเสนอ บทความด้านCDM มาตลอด วันนี้ เราจะขอส่งท้ายปลายปีด้วย บทความเรื่อง การดำเนินการด้านCDM ในประเทศไทย กันนะครับ โดยจะขอสรุปให้เพื่อนๆได้เข้าใจดังนี้

1. ประเภทของโครงการ

โครงการที่เขาขายเปนโครงการ CDM ในประเทศไทย ไดแก โครงการดานพลังงาน เชน โครงการพลังงานทดแทนการใชน้ำมันเชื้อเพลิง การแปลงกากของเสียอุตสาหกรรมเปนพลังงาน พลังงานหมุนเวียน การปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน โครงการดานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน โครงการแปลงขยะชุมชนเปนพลังงาน โครงการแปลงน้ำเสียชุมชนเปนพลังงาน โครงการดานการคมนาคมขนสง เชน โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพในการคมนาคมขนสง เปนตน

2. โครงการ CDM ในประเทศไทย

ในขณะนี้มีผูประกอบการในประเทศไทยไดยื่นความจํานงเปนโครงการ CDM แลว 42 โครงการ โครงการเหลานี้เปนโครงการที่จะไมสามารถขึ้นทะเบียน (Register) กับ CDM-Executive Board หากไมไดรับการรับรองจากประเทศไทย โครงการเหลานี้เปนโครงการที่มีการดําเนินงานเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไวและมีผลผลิตพลอยไดเปน Carbon Credit สามารถนําไปขายไดเพื่อเพิ่มความสามารถในการลงทุนและทําใหโครงการมีความนาลงทุนมากขึ้น โครงการ CDM ในประเทศไทยที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาทั้งหมดนี้มีโครงการของภาคเอกชนจํานวน 14 โครงการ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากหนวยงาน Methodology Panel ภายใต Executive Board of CDM แลววาเปนกระบวนการที่สามารถลดกาซเรือนกระจกไดจริง และมีปริมาณการลดกาซเรือนกระจกเปนไปตามขอเสนอโครงการ (Project Design Document, PDD) แตยังไมไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 10 กันยายน 2545)

3. การดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขณะนี้ประเทศไทยอยูระหวางการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงการคลังมีความเห็นวาไมควรใชคําวากองทุนเพราะจะขัดกับระเบียบของกระทรวงการคลังวาดวยการจัดตั้งกองทุน และไดเสนอแนะใหใชคําวา “บัญชีเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” แทนโดยมีองคการบริการจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) เปนผูกํากับดูแลเพื่อนํารายไดจากการขายคารบอนเครดิตมาสมทบในอัตรารอยละ 2 ของรายไดจากการขายคารบอนเครดิต หรือตามที่คณะกรรมการบริหารองคการฯ จะกําหนด  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยเองนั้น ยังต้องพัฒนาความพร้อมในด้านต่างๆรวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน โครงการ CDM อีกมาก แต่ถือว่าเรามีความพร้อมด้านวัตถุดิบและศักยภาพของการผลิตคาร์บอนเครดิต แต่ยังขาดในส่วนของการพัฒนาและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี แต่ผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยของเราจะเป็นผู้ส่งออก คาร์บอนเครดิต ของภูมิภาคอย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจในการพัฒนาและดำเนินโครงการ CDM สามารถโทรมาขอรับ บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการโครงการCDM ได้ที่ UBA CDM Consulting Center โทร.02-7893232 ต่อ 112 ตลอดเวลาทำการ หรือที่ http://www.uba.co.th นะครับ แล้วพบกับผม Dr.UBA ได้ใหม่ในบทความหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก : ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินโครงการCDM จาก UBA CDM Consulting Center

รูปประกอบจาก : http://www.psdgraphics.com/wp-content/uploads/2009/01/green-abstract-background.jpg, http://farm2.static.flickr.com/1127/1156393260_a792fb3112.jpg, http://www.thailandhotels.net/images/map-thailand.gif

Advertisements