การดำเนินการโครงการCDM ในประเทศต่างๆ


สวัสดีครับทุกๆท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ หลังจากที่ครั้งก่อนผมนำเสนอบทความเรื่อง การดำเนินโครงการCDM ในประเทศไทยไปแล้ว วันนี้ผมจะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ สถานการณ์การดำเนิน โครงการ CDM ในประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในภูมิภาคเอเชีย ของเรากันนะครับ

ในปัจจุบันมี โครงการ CDM ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNFCCC CDM-Executive Board แลวรวม 355 โครงการ จาก 37 ประเทศ รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1 และทาง UNFCCC CDM-Executive Board ไดใหการรับรองปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดไปแลว 16,767,110 ตัน เทียบเทา CO2 และคาดวาภายในป 2555 (ค.ศ. 2012) จะมีปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรองมากกวา 6 พันลานตันเทียบเทา CO2 จากโครงการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลว

ซึ่งจากข้อมูลปัจจุบัน ในขณะนี้มี โครงการ CDM ในภูมิภาคเอเซียที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวรวม 175 โครงการ และคาดว่าน่าจะสามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกได 43,767,376 ตัน CO2e ตอปรายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

ประเทศอินเดียเปนประเทศที่มี โครงการ CDM ที่ไดรับการรับรองแลวมากที่สุด คือ 114 โครงการ รองลงมาไดแกบราซิล 75 โครงการ  เม็กซิโก 32 โครงการ และจีน 23 โครงการ มีขอสังเกตุวาประเทศเหลานี้เปนประเทศที่สนับสนุนการดําเนิน โครงการ CDM อยางจริงจัง และยังเปนประเทศที่มีปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสูงมากอีกดวย เนื่องจากประเทศเหลานี้ เล็งเห็นวาหากในอนาคตจะตองถูกบังคับใหตองมีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจก ยิ่งมีความจําเปนที่จะตองสนับสนุนใหมีการลงทุนและดําเนิน โครงการ CDM เพื่อใหภาครัฐและเอกชนไดมีการเตรียมตัว ปรับตัว พัฒนา และเรียนรูเทคโนโลยีตาง ๆ ไดเร็วที่สุด

ที่สําคัญการที่เราขาย เครดิต” ในรูปของ CERs ออกไปนั้นจะไมทําให เครดิต” ในประเทศของเราลดลง ในทางตรงกันขาม ยิ่งมี โครงการ CDM มากเทาไหรยอมหมายความวาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยในประเทศที่จะตองแสดงในรายงานแหงชาติ (National Inventory – National Communications) ก็จะลดลงมากเทานั้น ตัวเลขนี้เปนตัวเลขที่จะถูกนําไปใชในการเจรจาเพื่อกําหนดพันธกรณีของแตละประเทศตัวอยางเชน ประเทศเอ ซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนา ปรากฏตามรายงานแหงชาติวามีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอยูที่ 100 ตันคารบอน เมื่อ บริษัทบีซึ่งเปนบริษัทของประเทศเอมีการดําเนินโครงการ CDM-1 ขึ้น ในลักษณะของโครงการลงทุนฝายเดียวและไดรับการรับรอง CERs ที่ 20 ตัน คารบอน ตอมาบริษัทบีไดขาย CERs นี้ใหกับประเทศซีซึ่งเปนภาคี Annex I กรณีนี้ประเทศซีจะไดรับปริมาณคารบอน 20 ตันไปใชเพื่อเปนเครดิตในบรรลุพันธกรณีประเทศของตน สวนบริษัทบีผูดําเนิน โครงการ CDM ก็ไดรับประโยชนจากการขาย CERs สวนประเทศเอ นั้นนอกจากผลประโยชนทางออมเชิงเศรษฐกิจแลว หากมีการวัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายในประเทศหลังมีโครงการ CDM จะพบวา ในประเทศเอ มีการปลอยกาซเรือนกระจกเพียง 80 ตันคารบอน (20 ลานตันคารบอนหายไปเพราะมีโครงการ CDM) ทําใหปรากฏตัวเลขที่แสดงในรายงานแหงชาติไดวา ประเทศเอปลอยกาซเรือนกระจกในปนั้นแค 80 ลานตันคารบอนซึ่งก็เปนผลดีตอประเทศเอนั่นเอง

เป็นอย่างไรบ้างครับ หลังจากรับทราบข้อมูลของประเทศต่างๆกันไปแล้ว ทีนี้ก็อย่าลืม มองย้อนมาที่ประเทศไทยของเรากันบ้าง จะพูดไป ผมว่า ประเทศไทยของเรามีศักยภาพในการดำเนินการโครงการCDM ค่อนข้างมาก หากแต่ขาดการส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการCDM แก่ผู้ประกอบการที่เพียงพอ ดังนั้น ผม Dr.UBA หวังเป็นอย่างยิ่งว่า UBA Wastewater treatment’s Blog ของเรา จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลและช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ หันมาให้ความสำคัญและดำเนินโครงการซีดีเอ็ม กันมากขึ้นนะครับ

สุดท้ายนี้ หากท่านใด มีความสนใจหรือต้องการ ที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการ CDM ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ UBA CDM Consulting Center โทร.02-7893232 ต่อ 112 ตลอดเวลาทำการครับ แล้วพบกับผม Dr.UBA ได้ใหม่ ในบทความหน้า สำหรับวันนี้ ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก : ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินโครงการCDM จาก UBA CDM Consulting Service Center โทร.02-7893232 ต่อ 112

รูปประกอบจาก : http://blog.bounceweb.com/wp-content/uploads/2009/08/green-world-in-biz-woman-hands.jpg, http://www.petanque-c.com/news/uploaded_images/Green_world_clouds-710493.JPG, http://farm4.static.flickr.com/3637/3363954288_d27d11e324.jpg, http://media.cnbc.com/i/CNBC/Sections/News_And_Analysis/_Green/GreenYourRoutineNov08/_Slideshows/Green_Improvement/images/SS_green_intro.jpg

Advertisements