ประโยชน์ของโครงการ “CDM”

สวัสดีครับทุกๆท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้ง หลังจากครั้งก่อนผมได้นำเสนอเรื่อง ประเภทและระยะเวลาในการดำเนินโครงการCDM ไปแล้วนั้น วันนี้ผมจะขอกล่าวถึง ประโยชน์ของโครงการCDM กันนะครับ เป็นที่ทราบกันดีว่า กลไกการพัฒนาที่สะอาด เปรียบเสมือนแรงจูงใจใหประเทศกําลังพัฒนา หันมาใชเทคโนโลยีสะอาดเพิ่มมากขึ้น อันจะสงผลให การปลอยกาซเรือนกระจก ลดลง ซึ่งหากไมมีแรงจูงใจจากกลไกการพัฒนาที่สะอาดแลว ประเทศนอกภาคผนวกที่ I ก็ยังคงใชเทคโนโลยีแบบเดิมที่มีตนทุนต่ำและมีการปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและทำลายสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

แรงจูงใจที่กลาวถึงข้างต้นคือ CERs ที่ผูดําเนินโครงการจะไดรับ และสามารถนําไปขายใหกับประเทศอุตสาหกรรมไดนั่นเอง สวนประเทศเจาบาน จะไดรับผลประโยชนเช่นกัน คือ การพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางนี้ครับ

ดังนั้น หากวันนี้ ประเทศไทย มีการพัฒนาและมีการดำเนินโครงการด้าน CDM มากขึ้น ย่อมส่งผลให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศจากการขาย Carbon Credit ได้ไม่ยาก อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม การลดปริมาณ การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก อีกด้วย

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ประกอบการท่านใด สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การดำเนิน โครงการ CDM สามารถ ติดต่อเข้ามาได้ที่ UBA CDM Consulting Center โทร.02-7893232 ต่อ 112 ตลอดเวลาทำการ หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.uba.co.th ครับ แล้วพบกับผม Dr.UBA ได้ใหม่ ในบทความครั้งหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

 

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก : ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นที่ปรึกษาโครงการ CDM จาก UBA CDM Consulting Center

รูปประกอบจาก : http://greenz.jp/en/wp-content/uploads/2010/08/IMG_7149-1024×956.jpg,http://barefootbookkeeping.ca/images/footprints_245e_rkfa.jpg,http://www.apexfilms.ca/mpj04373290000%5B1%5D.jpg

Advertisements