ประเภทและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ CDM

สวัสดีครับทุกๆท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ หลังจากที่ผมได้นำเสนอบทความ เรื่องการทำโครงการ CDM ไปบ้างแล้ว หากตอนนี้คุณตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการ CDM แล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าสามารถริเริ่มทำโครงการอะไรได้บ้างและต้องดำเนินการเป็นระยะเวลาเท่าไร หรือต้องดำเนินโครงการตลอดไปเลยหรือไม่ วันนี้ Dr.UBA มีข้อมูลดีๆ ของเรื่องนี้มารายงานทุกคนแล้วครับ

โดยขอแนะนำโครงการที่อยูในขาย 15 ประเภทโครงการที่รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต (COP/MOP) ไดกําหนดขึ้นมีก่อนมีดังนี้ครับ

 1. Energy industries (Renewable/non-Renewable sources)
 2. Energy distribution
 3. Energy demand
 4. Manufacturing industries
 5. Chemical industries
 6. Construction
 7. Transport
 8. Mining/Mineral production
 9. Metal Production
 10. Fugitives emissions from fuels (solid, oil and gas)
 11. Fugitives emissions from production and consumption of halocarbons and sulphurhexafluoride
 12. Solvent use
 13. Waste handling and disposal
 14. Afforestation and reforestation
 15. Agriculture

กิจกรรมที่มีศักยภาพในการเป็นโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด

ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ CDM ผูยื่นคําขอจะตองระบุระยะเวลาที่จะทําการขาย Carbon Credit ที่ถูกกําหนดไว 2 ประเภท คือ

 1. ระยะเวลา 7 ปและสามารถตออายุระยะเวลาในการคิดคํานวณเครดิตไดมากที่สุด 2 ครั้งรวม 21 ปี
 2. ระยะเวลามากที่สุด 10 ปและไมสามารถตออายุได

ทั้งนี้ผูยื่นคําขอจะพิจารณาจากกรณีพื้นฐานของโครงการวาในการยื่นคําขอเพื่อรับรองเปนโครงการ CDM นั้น จะ Valid อยูกี่ปถ้าในอีก 7 ปขางหนาโครงการยังสามารถปฏิบัติตามขอกฎหมายและยังสามารถลดกาซเรือนกระจกไดอยูก็จะสามารถยื่นคําขอเปนโครงการ CDM ไดอีก แตถาหากพิจารณาแลววาในอีก 7-10 ปขางหนา โครงการดังกลาวจะเปนการดําเนินงานตามปกติและไมสามารถยื่นคํารองขอเปนโครงการ CDM ไดอีกก็จะเลือกเปน 10 ปและไมสามารถตออายุโครงการได้

เป็นอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้ พอจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำโครงการ CDM กันบ้างแล้ว หากท่านใดสนใจหรือต้องการใช้บริการที่ปรึกษาด้านการทำ CDM ก็สามารถ ติดต่อได้ที่ UBA CDM Consulting Center โทร 02-7893232 ต่อ 112 นะครับ แล้วพบกับผม Dr.UBA ได้ใหม่ ในบทความครั้งหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก:http://www.thailandnetwork.org/att_files/content/1233254750.pdf, http://teenet.tei.or.th/Knowledge/cdm.html#top

รูปประกอบจาก: http://www.directoryofnewyorkcity.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/iStock_000006944408XSmall-green-footprint.jpg, http://www.ashevillenc.gov/uploadedImages/Departments/Administration/Sustainability/green%20grass%20feet.jpg, http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Everyone%20Else/images-4/clock.jpg


Advertisements