หลักการและการพิจารณาโครงการ CDM

สวัสดีครับทุกๆท่าน หลังจากที่เราได้ลงบทความมาเรียกน้ำย่อยเรื่องโครงการCDM กันจนหลายท่านอยากจะนำมาปรับใช้กับกิจการของตัวเองมากขึ้นแล้วใช่ไหมละครับ วันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าหลักการของโครงการ CDM นั้นเป็นอย่างไรและมีการพิจารณาโครงการอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันเลยนะครับ

หลักการของโครงการ CDM

  1. ปริมาณการปลอยกาซที่ลดไดจากโครงการ CDM นี้จะตองไดรับการรับรอง (Certify) โดยหนวยปฏิบัติการ (UNFCCC CDM-Executive Board, Designated Operational Entitiy: DOE และ Designated National Authority: DNA) ซึ่งแตงตั้งโดย COP/MOP
  2. จะตองเปนการเขารวมดําเนินการดวยความสมัครใจ (Voluntary participation) โดยไดรับความเห็นชอบจากภาคีที่เกี่ยวของ รวมถึงความเห็นชอบของประเทศที่ตั้งโครงการ
  3. จะตองกอใหเกิดประโยชนที่แทจริง ตรวจวัดไดและเปนประโยชนในระยะยาวที่จะบรรเทากับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะตองเปนปริมาณที่ลดที่ไดเพิ่มเติม (Additionality)  จากปริมาณการปลอยกาซปกติในกรณีที่ไมมีการดําเนินโครงการ CDM ที่ไดรับการรับรอง
  4. จะตองเปนโครงการที่มีการดําเนินการเพิ่มเติมจากธุรกิจปกติ (business as usual) ในดานตางๆ เชน ดานการเงิน (financial) การลงทุน (investment) เทคโนโลยี (technology) และสิ่งแวดลอม (environment)
  5. จะตองสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเปนประเทศภาคีที่ตั้งโครงการ
  6. กระบวนการตาง ๆ จะตองมีความโปรงใส (Transparency) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีความรับผิดชอบ (Accountability) โดยผานการตรวจสอบ (auditing) และการตรวจพิสูจน (verification) อยางมีอิสระ

การพิจารณาโครงการ CDM

รัฐบาลของประเทศที่โครงการตั้งอยูจะตองใหคํารับรองวาโครการที่ยื่นเสนอเปนโครงการที่สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศกอนที่โครงการจะสามารถขอขึ้นทะเบียนจาก UNFCCC CDM Executive Board ไดดังแสดงในภาพที่ 1

กรณีที่โครงการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของประเทศประเทศนั้นก็สามารถเพิกถอนสิทธิในการทําโครงการ CDM โครงการนั้นไดผานการบังคับใชกฎหมายในประเทศ เชน การไมปฏิบัติตาม EIA หรือกระทําการใดที่ละเมิดขอกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ดังนั้นประเทศไทยก็สามารถกระทําการตามกฎหมายของประเทศไทยในการระงับการกระทําที่ละเมิดตอกฎหมายไดซึ่งจะสงผลใหโครงการไมสามารถดําเนินการตอไดและไมสามารถขาย Carbon Credit ที่เกิดขึ้นไดในที่สุด

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ หวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้สนใจในเรื่องการทำโครงการ CDM นะครับ แล้วพบกับผม Dr.UBA ได้ใหม่ ในบทความครั้งหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก: http://www.thailandnetwork.org/att_files/content/1233254750.pdf

รูปประกอบจาก : http://www.ways2gogreen.com/images/carbon-footprint-exhaust.jpg, http://newdaypower.com/images/competition_istock_000004691334medium.jpg, http://www.mooseyscountrygarden.com/english-gardens/green-tree-light.jpg

Advertisements