แนวโน้ม ไบโอแก๊ส Biogas Technology ในอนาคต


 

สวัสดีครับทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วนะครับ หลายๆองค์กร หลายๆโรงงานและหลายๆฟาร์ม ก็คงเตรียมวางแผนงานในปีหน้ากันบ้างแล้ว ยังไงทาง UBA Blog ของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านทุกๆท่านนะครับ การเตรียมงานและการวางแผนที่ดี ย่อมส่งผลให้การดำเนินการต่างๆ สำเร็จ ลุล่วง ไปด้วยดี ดังนั้น วันนี้ผมจะนำเสนอบทความที่ให้ข้อมูลและช่วยให้ท่านผู้ประกอบการที่สนใจในการ ทำระบบเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส Biogas สามารถรับรู้ รับทราบ แนวโน้มของ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ในอนาคต เพื่อการเตรียมงานและการวางแผนการดำเนินกิจการที่ดีในปีหน้ากันนะครับ

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ของกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ  และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan: PDP) ที่ประเทศไทยจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดขึ้นในปี 2564 เป็นโรงแรก รวมถึงแนวโน้มและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ของโลกดังที่กล่าวข้างต้น ทิศทางของการสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคต การใช้พลังงานนิวเคลียร์อาจได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้น และสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความปลอดภัยสูงและมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ต่ำกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่น นอกจากนี้ จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี และ แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า เราจะมีไร่กังหันลมขนาดต่างๆ (Wind Farm) และไร่แผงผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ตามพื้นที่ต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าชีวภาพตามชุมชน รวมถึงโรงไฟฟ้าจากขยะด้วยซึ่งจะทำให้การใช้พลังงานในประเทศไทยมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ อีกทางหนึ่งด้วย จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานของโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ ความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในด้านพลังงานและยานยนต์  ขณะที่ความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เรื่องพลังงานเป็นพื้นฐานที่สำคัญ  ดังนั้นภาครัฐ-เอกชนต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพลังงานอย่างใกล้ชิด

ที่นี้ เรามาดูแนวโน้มในการพัฒนา เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส (Biogas) ในอนาคต กันนะครับ ในปัจจุบัน ปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพของไทย อยู่ที่ประมาณ 500,000,000 ลบ.ม. และสามารถลด ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้ประมาณ 4,100,000 ตัน Co2 เทียบเท่า (อ้างอิงจากhttp://biogas.erdi.or.th ) แนวโน้มของการนำเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพมาใช้ในอนาคตของประเทศไทยนั้นกำลังถูกขับเคลื่อนตาม แผนการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ ผ่าน โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ ของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งได้รับความสนใจและมีหลายๆโรงงานและฟาร์มต่างๆ เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอการสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการผลิตและความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ผู้ประกอบการหลายๆท่านให้ความสำคัญในการนำ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตของท่าน สำหรับในปีหน้า คาดว่าจะมีความต้องการในการใช้พลังงานสูงขึ้นและความต้องการในการนำ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มาใช้ในหลายๆรูปแบบก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย แต่เนื่องด้วย ต้นทุนในการทำ ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ นั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการขยายตัวของ การผลิตก๊าซชีวภาพ ในเมืองไทยนั้นยังคงไม่เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากข้อจำกัดทางต้นทุนการผลิตและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ต้องอาศัยการสนับสนุนและแรงผลักดันของทุกๆฝ่าย เพื่อให้เมืองไทย เป็นเมืองแห่งพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ที่ยั่งยืน สืบไป

หากท่านผู้ประกอบการท่านใด สนใจที่จะนำ ระบบเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มาประยุกต์ใช้กับโรงงานหรือฟาร์มของท่าน สามารถ ติดต่อสอบถามและขอรับบริการ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงจาก The X’cellence Biogas Consulting Serive by UBA ได้ที่ เบอร์ 02-7893232 ต่อ 112 หรือเข้าไปดูข้อมูลบริการต่างๆของเราได้ที่ www.uba.co.th เพราะเราเชื่อว่า แนวโน้มในการแสวงหาและผลิตพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด คือสิ่งที่ทุกองค์กรพยายามปรับตัวและช่วยกันรณรงค์ให้เกิดขึ้น เพื่อ ลดภาวะโลกร้อน และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป แล้วพบกับผม Dr.UBA ได้ใหม่ ในบทความครั้งหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

ที่มาของบทความจาก : ทีมผู้เชี่ยวชาญของ The X’cellence Biogas Consulting Service by UBA โทร. 02-7893232 http://biogas.erdi.or.th/, http://www.thaibiogas.com/Flash1/Biogas1_1.html, http://www.aeitf.org/article.php?id=22

รูปประกอบจาก : http://www.eppo.go.th/thaienergynews/Upload/Uploads/image/Picture1(11).jpg, http://agrsci.au.dk/var/agrsci/storage/images/media/relateduploads/foto_ny__2/662111-1-dan-DK/foto_ny.jpg, http://www.sweden.se/upload/Sweden_se/english/articles/SI/2006%20uppdaterad/The%20road%20to%20Sweden’s%20oil-free%20future/biogastrain.jpg

Advertisements