ที่มาของ ปัญหาสิ่งแวดล้อม จาก นิคมอุตสาหกรรม “มาบตาพุด”

สวัสดีครับ ทุกๆท่าน กลับมาพบกับผม Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ หลังจากเมื่อวานนี้ ผมได้ นำเสนอ บทความ เรื่อง สถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน ไปแล้วนั้น วันนี้ ผมจะ ยกตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้น กับนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด มาให้ทุกท่านได้อ่านและวิเคราะห์กันนะครับ ซึ่งในปัจจุบัน เรื่องของ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นกับชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นั้น ถือว่าเป็นตัวอย่างสำคัญและเป็นสิ่งซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ยังไง ลองอ่านบทความเรื่องนี้ กันได้เลยครับ

ที่มาปัญหาสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด

ความเป็นมา

ในปีพ.ศ.2531 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้รับการพัฒนาจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยรัฐบาลได้มอบให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ปัจจุบันนิคมฯมาบตาพุดได้เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศสำหรับอุตสาหกรรม ประเภท ปิโตรเคมี เคมีภัณท์ เหล็กและโลหะ โรงกลั่นน้ำมัน โดยในเชิงพื้นที่ได้มีการร่วมขยายจากนิคมฯร่วมดำเนินงานของเอกชน 4 แห่ง ทำให้พื้นที่ขยายจาก 8,000 ไร่ เป็น 20,000 ไร่ การพัฒนาโดยอยู่รวมกลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุนการผลิตและขนส่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
จากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างรวดเร็วและการรวมกลุ่มของกลุ่ม อุตสาหกรรมในพื้นที่ทำให้ประสบกับปัญหาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย  อาทิเช่น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ  ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ  การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ  ปัญหาต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องจากประชาชนให้มีการดำเนินการ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  และการมีส่วนร่วมในการรับรู้

สภาพปัญหา

จาก การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ปัญหาที่สำคัญที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

  • ปี พศ. 2543-2546  ปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน จากโรงงานปิโตรเคมี และโรงกลั่น สืบเนื่องจากพื้นที่ตั้งของโรงงานอยู่ใกล้กับชุมชน โดยขาดพื้นที่กันชน การดำเนินการแก้ไขได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยดีจน กระทั่งปัญหาทุเลาไปเป็นอันมาก
  • ปี พ.ศ. 2548  ปัญหาเรื่องภัยแล้ง เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความระแวงในการแย่งใช้น้ำระหว่างชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐได้ประสานการแก้ไขปัญหาและจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม จนกระทั่งปัญหานี้ผ่านพ้นไปด้วยดี
  • ปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบัน ความต้องการให้ประกาศเขตควบคุมมลพิษ จากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อาทิเช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาการปนเปื้อนในน้ำบ่อตื้น ปัญหาเรื่องสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ทำให้องค์กรเอกชนเคลื่อนไหว รณรงค์ให้รัฐบาลพิจารณาประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550  ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและกำหนดการ พัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อจัดทำและกำกับแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 – 2554    สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการฯ โดยเป้าหมายการดำเนินการประกอบด้วย

1) ลดปริมาณการปล่อยทิ้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายหรือดีกว่า
2) คุณภาพน้ำและอากาศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานภายใน 1 ปี
3)ประชาชนได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4) ชุมชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดได้อย่างต่อเนื่อง
5) การพัฒนาพื้นที่ในอนาคตไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยและสอด คล้องศักยภาพพื้นที่

ซึ่งในปัจจุบัน มาตราการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ยังไม่ได้ถูกแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธี ดังจะเห็นได้จาก ข่าวที่ออกมามากมาย มีความขัดแย้ง มีผลกระทบเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งหลายๆโครงการ ก็ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ซึ่งทางทีมงาน จะติดตามเรื่องนี้ มานำเสนอ ต่อ ในโอกาสต่อไปนะครับ ส่วนท่านใด มีความต้องการ ที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของท่านให้มีประสิทธิภาพ อย่าลืม โทรมาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ UBA Green Line: 02-7893232 ต่อ 112 นะครับ วันนี้ ผม Dr.UBA ต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ

 

 

ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูลจาก :

http://www.ieat.go.th/ieat/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=157&lang=th

รูปภาพประกอบจาก :

http://www.tnews.co.th/html/picture/tnews_1260081866_486.jpg, http://www.rsunews.net/News/Unlock6Projects/500×322.jpg, http://www.pixpros.net/forums/attachment.php?attachmentid=29206&stc=1&d=1171992988

 

Advertisements