สถานการณ์ ปัญหาสิ่งเเวดล้อม ในปัจจุบัน

สถานการณ์ ปัญหา สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน

สวัสดีครับทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกครั้ง กับรูปแบบใหม่ ของ UBA Wastewater Treatment’s Blog ที่จะเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหา สาระ พร้อมนำเสนอ เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราคือ Blog แรกที่นำเสนอ บทความด้านการบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมของไทย ยังไงก็อย่าลืม ติดตามบทความดีๆจากเรา ที่นี่นะครับ

สำหรับบทความในวันนี้ ผม Dr.UBA จะนำเสนอในเรื่องของ สถานการณ์ ปัญหา สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน ซึ่งจะนำเสนอถึงภาพรวมและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความของเรา จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สืบไป

ก่อนอื่นผมจะนำเสนอภาพรวมของ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

ในปัจจุบันเราสามารถจำแนก ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่สังคมมนุษย์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ 3 ปัญหาใหญ่ ๆ คือ

1. ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ          2. ปัญหามลภาวะหรือมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

3. ปัญหาการทำลายระบบนิเวศ

ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถเกิดขึ้นทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ ที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และในพื้นที่ดังกล่าวปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมก็จะมากด้วย  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองจะเป็นตัวเร่งทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมเร็วและรุนแรงขึ้น โดยที่คนในเมืองจะมีลักษณะของการใช้ทรัพยากรมากกว่าในชนบท อัตราส่วนการใช้ทรัพยากรของคนในเมืองจะสูงกว่าคนชนบท

ดังนั้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในเมืองจึงเกิดการใช้ทรัพยากรของบุคคลและการผลิตของเสียจากการใช้ทรัพยากร ส่วน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในเขตชนบท การเพิ่มความต้องการด้นที่อยู่อาศัย อาหาร มีผลทำให้มีการบุกรุก ทำลายป่าสงวน เพื่อนำไม้มาสร้างที่อยู่อาศัย และเพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูก การตัดไม้ทำลายป่าก่อให้เกิดผลเสียตามมามากมาย เช่น ปัญหาฝนแล้ง น้ำท่วม ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ความสูญเสียด้ายผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

สถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก

ปัจจุบันโลกประกอบไปด้วยประชากรมนุษย์ประมาณ 5,926 ล้านคน (พ.ศ.2541) ประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากรประมาณ 1,243 ล้านคน มนุษย์มีความต้องการปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ในขณะที่ความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่ทรัพยากรที่สามารถสนองความต้องการของประชากรนั้นอยู่ในสภาพที่คงที่ และหลายอย่างลดลง บางอย่างสูญพันธ์หรือหมดไป และที่ผ่านมามนุษย์พยายามตักตวงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยู่อย่างฟุ่มเฟือย มีการใช้สารเคมีก่อให้เกิดสารพิษตกค้างกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิกฤตการณ์  เป็นภัยภิบัติรุนแรงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เองและต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ของโลก การประชุมสหประชาชาติที่กรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน เมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2515 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมนุษย์ ได้มีการจัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งประชาชาติ (UNITED NATION ENVIROVENT -PROGRAMME) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า UNEP ขึ้น และกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก (WORLD ENVIROVENT DAY)

สถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

สถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกล่าวโดยสรุปแล้วจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันยิ่งเป็นประเทศในกลุ่มเดียวกันด้วยแล้ว จะพบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกันมาก ประเทศไทยก็เช่นกันจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมคล้าย ๆ กับประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนาทั้งหลาย ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังได้รับความสนใจและเป็นที่วิตกของประเทศไทยอย่างกว้างขวางขณะนี้พอจะสรุปได้มีดังนี้

  • ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
  • ปัญหาการลดจำนวนลงและการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า
  • ปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วม
  • ปัญหาแผ่นดินทรุด
  • ปัญหาการขาดแคลนแร่ธาตุและพลังงาน
  • ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
  • ปัญหาชุมชนแออัด
  • ปัญหามลพิษ

ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก http://www.dongjen.ac.th/webdongjen/sua/web_singvadlom/unit_4_5.html

สุดท้ายนี้ ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท่านจะให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยกัน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม นะครับ หากท่านใด ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ระบบบำบัดน้ำเสีย และ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถโทรมาสอบถามหรือพูดคุยกับเราได้ที่ UBA Green line: 02-7893232 นะครับ หรือจะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเราได้ที่ www.uba.co.th ครับ แล้วพบกับผม Dr.UBA ในบทความเรื่อง ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในบทความหน้านะครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ บทความและข้อมูลดีๆ จาก :

http://www.dongjen.ac.th/webdongjen/sua/web_singvadlom/unit_4_5.html

รูปประกอบจาก :

http://www.abc.net.au/reslib/200902/r341718_1555756.jpg, http://blog.lib.umn.edu/mose0169/architecture/images/carbon-emissions-fuelling-atmosphere_5106.jpg

Advertisements